Hur många skjortknappar uppknäppta?

För att få tillräcklig variation mellan mina outfits väljer jag vissa dagar att låta slipsen hänga kvar hemma i garderoben. Utan slipsen får ens outfit en något mer avslappnad och casual känsla. Men ett litet dilemma uppstår, hur ska man göra med skjortknapparna?

Vissa vill göra gällande att detta är en fråga om personlighet. I viss mån kan jag hålla med. Men enligt mig bör det handla om att kunna läsa av och förstå när man ska knäppa eller knäppa upp skjortknapparna utefter vilka sammanhang man ska att röra sig i. Vilket bara det är en konst i sig. Jag har på sistone reflekterat allt mer kring detta område vilket har gett till resultat att detta blogginlägg nu skrivs.

Enligt mig knäpper du bara alla skjortknappar när du ska bära slips eller fluga. Aldrig annars! Jag upplever att det är vanligast att köra en knapp uppknäppt. Kan det bero på att det är främst män från business- och finansvärlden jag har sett? Inte vet jag, men om så är fallet bör man lägga på minnet att den världen är något mindre tilltalande rent sartoriellt. Att endast låta kragknappen vara uppknäppt är något jag inte rekommenderar till någon. Det kan hända att jag under min uppväxt körde på detta, tyvärr. Men det är preskriberat idag. 😉 Jag tycker att formen på knappslån som uppstår ger ett alldeles för stelt intryck. En knapp (1280x853)
Två knappar uppknäppta är det som i min bok istället känns mest neutralt och just tillräckligt avslappnat. Jag tycker att detta bör vara standard i de flesta vardagssituationer och sammanhang. Speciellt förtjust är jag i de skjortor som får en snygg “böj” på knappslån just över det andra knapphålet. Det är dock viktigt att man har i åtanke att det blir olika lätt att få till den här “böjen” beroende på vilket material skjortan består av.

Två knappar (1280x779)

Tre knappar uppknäppta tycker jag ger ett härligt avslappnat intryck om man behärskar det. En del i att ‘behärska det’ handlar om att bära det med en avslappnad utstrålning. Om effektsökeriet i att knäppa upp den tredje knappen blir för påtagligt hos bäraren försvinner däremot allt det härliga och eleganta. Åtminstone i mina ögon. Skulle det vara så att att man behärskar det, är det trots det två knappar som gäller när du är på stan.

Okej med tre knappar uppknäppta är det såtillvida att du ser vatten. Punkt.

Dit räknas dock varken regn, fontäner eller vattenpölar. Nere vid våra fantastiska norrländska älvar är det däremot bara att knäppa upp den tredje knappen!

Rasmus illustrerar hur det kan se ut med tre knappar uppknäppta på en vit Oxford-skjorta.

Rasmus illustrerar hur det kan se ut med tre knappar uppknäppta på en vit Oxford-skjorta.

Fyra eller fler knappar uppknäppta har jag endast sett på dansgolv på krogar för 18-åringar. Visst kan alla som läser detta lova att låta det fortsätta vara så?!

Det här snacket som kan uppstå i vissa sammanhang om att knäppa upp just så många knappar i syfte att man ska visa det eventuella brösthår man har, är en diskurs jag väljer att inte anamma. Gör det inte du heller! Det är väldigt oelegant. Lämna det till Manny i Scarface, ingen annan. Jag är förvisso inte säker på att det var hans syfte, men det blev likväl resultatet.

Avslutningsvis har vi knapparna som håller nere kragen. “Button down” kallas det på skjortor likt de på bilderna i detta inlägg och “Button under” kallas det på skjortor där knapparna sitter dolda under kragen. Hur som helst, hur gör man då med dessa knappar? Jo, om du har semester eller befinner dig i södra Europa kan du knäppa upp dem. Annars låter du dem vara knäppta!

Än en gång, det här är bara vad jag personligen tycker och tänker när det kommer till vilka skjortknappar som ska knäppas upp eller inte. Alla gör precis som man vill, man behöver inte följa mina resonemang. Men man får hemskt gärna göra det om man vill!

Ha det fint och SuitUp!

Rasmus

 

 

English Version

To get enough variation between my outfits i some days choose to let the tie hang at home in the closet. Without the tie the outfit gets a little more relaxed and casual feeling. But a small dilemma arises, how does one do with the shirt buttons?

Some would argue that this is a matter of personality. To some extent, I agree. But according to me it should be about being able to read and understand when to do or undo the shirt buttons depending on the context. Which is almost hard enough. I have recently reflected more and more around this area which has resulted in that this blog is now written.

According to me, you should only do all the shirt buttons when you´re about to wear a tie or bow tie. Never otherwise! I feel that it is most common to wear a shirt with just one button undone. Could it be that it is mainly men from the business and financial world, I have seen? I dont know, but if that is the case one should have in mind that the world is something less appealing from sartorial perspective. Allowing only the first button to be undone is something I dont recommend to anyone. It can be that I during my childhood, unfortunately, also wore this. However, it is now prescribed. 😉 I think that the shape of the shirt that arises gives a far too rigid impression.

Two buttons unbuttoned is according to me the most neutral and relaxed way to do it. I think this should be standard in most everyday situations and contexts. Especially fond I am of the shirts that have a stylish “bend” on the button placket right over the other buttonhole. However, it is important to have in mind that there are various easy to get to this “bend” depending on the material the shirt is made of.

Three buttons unbuttoned think I give a wonderfully relaxed impression if you master it. Some of the ‘master it”s about to wear it with a casual charisma. If the purpose of it is to get attention from people around you, I think that all the coolness and elegance disappears. At least I think so. Would it be so that you master it, despite of this, it is the two buttons that apply when you are in town.

One big rule: It is okay with three buttons undone if you see the water. End of discussion.

This doesn´t include rain, fountains or water puddles. Down at our great northern rivers, however, just undo the third button!

Four or more buttons unbuttoned, I have only seen on dance floors in restaurants for 18 year olds. Everyone who reads this, please promise me to continue to let it be so ?!

This talk that can occur in certain contexts undo so many buttons in order to demonstrate the possible amount of chest hair you have, is a discourse I choose not to embrace. You shouldn´t either! It is very inelegant. Leave it to Manny in Scarface, no one else. I’m certainly not sure that it was his aim, but it was nevertheless the result.

Finally, we have the buttons hold the collar. “Button-down” is called on shirts like the ones in the pictures in this post and “Button under” called on shirts where the buttons are hidden under the collar. Anyway, what do you do with these keys? Well, if you are on a vacation or are in southern Europe, you can undo them. Otherwise, no!

 

Once again, this is just what I personally think and feel when it comes to the shirt buttons to be undone or not. Everybody does exactly how you feel, you do not have to follow my rules. But you´re allowed if you want to!

Keep it nice and SuitUp!

 

Rasmus